Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ ACCOUNTFIRST ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 

นโยบายฉบับนี้ บริษัท แปซิฟิค สตรองค์โฮลด์ จำกัด จัดทำขึ้น เพื่อให้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ติดต่อหรือใช้บริการทุกท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้โดยละเอียดเพื่อประโยชน์และความเข้าใจในการใช้บริการ

 

ทั้งนี้ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์ หรือสมัครเข้าใช้บริการของ ACCOUNTFIRST ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

คำจำกัดความใดๆ ที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ AccountFirst

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ACCOUNTFIRST มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ, อาชีพ, หมายเลขบัตรประชาชน, ที่อยู่, ที่ทำงาน, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลล์, ข้อมูลทางด้านภาษี, ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงิน, ข้อมูลการจดทะเบียนทางการค้า, ข้อมูลบัตรเครดิต และ อื่นๆ เป็นต้น เพื่อใช้ในการให้บริการซอฟท์แวร์ด้านบัญชีแก่ท่าน

2. ACCOUNTFIRST จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ

2.1 สมัครใช้บริการ

2.2 ใช้บริการ

2.3 มีการติดต่อขอความช่วยเหลือในการใช้งาน

2.4 มีการเข้าชมเว็บไซต์

อนึ่ง ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ ACCOUNTFIRST แต่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานไปจนถึงไม่สามารถใช้งานได้

3. การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

3.1 เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆของ ACCOUNTFIRST ถือว่าท่านยินยอมให้ ACCOUNTFIRST เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

3.2 ACCOUNTFIRST จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้

• เพื่อระบุตัวตนของท่าน

• เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ

• เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ

• เพื่อส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

• เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับการบริการ

• เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

• เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน

4. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่ ACCOUNTFIRST ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านมีสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลนั้น และท่านอนุญาตให้ ACCOUNTFIRST จัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ ACCOUNTFIRST ด้วยตัวท่านเอง ACCOUNTFIRST ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อบุคคลภายนอก

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ACCOUNTFIRST จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด เว้นแต่

• ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน

• ตามกฎหมายกำหนด เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

6. การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

การสมัครใช้บริการของ ACCOUNTFIRST ถือว่าท่านอนุญาตให้ ACCOUNTFIRST เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้

• เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา

• เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ

• เพื่อการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ใช้บริการในกรณีที่เกิดปัญหา

7. การเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบฐานข้อมูลภายนอก

ACCOUNTFIRST ใช้บริการของ Cloud ซึ่งตั้งอยู่ภายนอกบริษัทฯ เพื่อประกอบการให้บริการของ ACCOUNTFIRST เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของ ACCOUNTFIRST ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ของ Cloud ที่ตั้งอยู่ภายนอกบริษัทฯ

8. มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ACCOUNTFIRST รักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ACCOUNTFIRST ใช้ระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ได้มาตรฐานสากลของ ซึ่งมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเทียบเท่าระดับสากล เว็บไซต์มีการเข้ารหัส SSL เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับระบบฐานข้อมูล

9. ACCOUNTFIRST ใช้ “คุกกี้” (Cookies)

ACCOUNTFIRST ใช้ “คุกกี้” และเมื่อ “คุกกี้” ได้ถูกติดตั้งลงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ เนื่องจาก “คุกกี้” จะจดจำรูปแบบลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเอาไว้ นอกจากนี้ ACCOUNTFIRST จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

ท่านมีสิทธิ์ปฎิเสธที่จะใช้ “คุกกี้” ได้ ทั้งนี้ท่านอาจไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นหรือการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของ ACCOUNTFIRST ได้

10. สิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิ์เลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ ACCOUNTFIRST ทราบตามช่องทางต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

11. สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ACCOUNTFIRST ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าผ่านช่องทางอีเมล หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

 

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2654