Terms & Conditions

เงื่อนไขการใช้บริการ

ACCOUNTFIRST ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์จัดการบัญชีออนไลน์ ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการขนาดเล็ก บริษัทที่เจ้าของกิจการต้องทำบัญชีเองเบื้องต้นและจ้างสำนักงานบัญชีมาดูแลเป็นรายเดือน รวมไปถึงการจัดทำบัญชีส่วนบุคคล เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิ์และหน้าที่ตามกฏหมายระหว่าง “เรา” “บริษัท แปซิฟิค สตรองค์โฮลด์ จำกัด” ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ท่าน” ในฐานะ “ผู้ใช้บริการ” โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของเรา

การตกลงสมัครเข้าใช้บริการทุกประเภทของ ACCOUNTFIRST นั้นถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว เงื่อนไขฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย

 

1. คำจำกัดความ

“ข้อตกลง” หมายความถึง เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา

“คู่สัญญา” หมายความถึง บริษัท แปซิฟิค สตรองค์โฮลด์ จำกัด จำกัด และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการผ่านทาง AccountFirst.com

“ค่าบริการ” หมายความถึง ค่าบริการรายเดือนหรือรายปี ที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระตามรอบที่กำหนดตามสัญญา ตามอัตราที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

“ข้อมูล” หมายความถึง ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางเว็บไซต์

“ข้อมูลลับ” หมายความถึง ข้อมูลต่างๆ ที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความถึง สิทธิ์บัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ลิขสิทธิ์, สิทธิ์โดยธรรม, สิทธิ์ในแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

“การให้บริการ” หมายความถึง การให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการบัญชีออนไลน์ และการเงินส่วนบุคคล

“ผู้ใช้งานในระบบ” หมายความถึง บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับ ACCOUNTFIRST แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใช้บริการในนามของตัวผู้ใช้บริการ

“ท่าน” หมายความถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับ ACCOUNTFIRST ไม่รวมถึง ผู้ใช้งานในระบบ

“เรา” หมายความถึง บริษัท แปซิฟิค สตรองค์โฮลด์ จำกัด

“เว็บไซต์” หมายความถึง AccountFirst.co

“ACCOUNTFIRST” หมายความถึง บริษัท แปซิฟิค สตรองค์โฮลด์ จำกัด

“เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ ที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

2. การให้บริการ

2.1 แพ็กเกจและรูปแบบการให้บริการต่างๆนั้นไปไปตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

2.2 การให้บริการของ ACCOUNTFIRST สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องตามสภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ ACCOUNTFIRST ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ ACCOUNTFIRST จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เช่น ทางอีเมลล์ หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

2.3 ACCOUNTFIRST ให้สิทธิ์ท่านในการใช้บริการซอฟต์แวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ตามแพ็กเกจการใช้บริการที่ท่านได้เลือกไว้ โดยสิทธิ์ดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิ์เด็ดขาด และไม่สามารถโอนได้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

2.4 ท่านมีสิทธิ์มอบหมายให้บุคคลหรือบริษัทใดๆ เป็นผู้ใช้งานในระบบเพื่อเข้าจัดการบัญชีออนไลน์ได้ตามจำนวนที่สอดคล้องกับแพ็กเกจการให้บริการที่ท่านเลือกโดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการใดๆ ที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำเสมือนกับเป็นการกระทำของท่านเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตาม และหากการปฏิบัติของผู้ใช้งานในระบบก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน ACCOUNTFIRST จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

2.5 ท่านมีสิทธิ์เด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานที่ท่านได้มอบหมายในระบบได้ตามที่ท่านเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและผู้ใช้งานในระบบ ACCOUNTFIRST จะปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของท่านแต่เพียงผู้เดียวในฐานะคู่สัญญา

2.6 ACCOUNTFIRST ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใดๆจากบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งานในระบบที่ท่านเลือก หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของท่าน ที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท เว้นแต่ จะปรากฏว่าท่านได้ให้ความยินยอม และแจ้งแก่ทาง ACCOUNTFIRST เป็นลายลักษณ์อักษรหรือตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น

3. การสมัครใช้บริการ การต่อสัญญา และการเลิกสัญญา

3.1 การสมัครใช้บริการ: การสมัครใช้บริการนั้นสามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ACCOUNTFIRST ขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธคำขอใช้บริการใดๆที่ ไม่ผ่านหลักเกณท์การประเมินของ ACCOUNTFIRST ทั้งนี้ ACCOUNTFIRST ไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณท์การประเมินดังกล่าว

3.2 การต่อสัญญา: ระยะเวลาขั้นต้นในการใช้บริการแพ็กเกจการให้บริการประเภทมีค่าบริการของ ACCOUNTFIRST ให้ยึดถือจากที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ ในส่วนของแพ็คเกจการให้บริการ หากลูกค้าไม่แจ้งยกเลิกสัญญาตามวิธีการที่ ACCOUNTFIRST กำหนด (ตามข้อกำหนดข้อที่3.3.1) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการจะขยายออกไปเท่ากับระยะสัญญาเดิม

3.3 การเลิกสัญญา

3.3.1 สิทธิ์ในการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ

3.3.1.1 กรณีเลิกสัญญาประเภทที่ไม่มีค่าบริการ: ท่านมีสิทธิ์เลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง support@AccountFirst.com

3.3.1.2 กรณีเลิกสัญญาประเภทมีค่าบริการรายเดือนหรือรายปี: ท่านมีสิทธิ์เลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง support@AccountFirst.com การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีหรือเดือนที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ปิด Account ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) ACCOUNTFIRST จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

3.3.2 สิทธิ์ในการเลิกสัญญาของ ACCOUNTFIRST

3.3.2.1 ACCOUNTFIRST มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใดๆ เมื่อ ACCOUNTFIRST ทำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญา มีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา

3.3.2.2 ข้อกำหนด ตาม 3.3.2.1 นั้นมิใช้บังคับกับกรณีเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รายละเอียดเป็นไปตาม ข้อกำหนดข้อที่ 4.4.9

4. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

4.1 การชำระค่าบริการ: ท่านมีหน้าที่ชำระค่าบริการรายเดือนหรือรายปีหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่ท่านเลือกใช้บริการ โดย ACCOUNTFIRST จะทำการเรียกเก็บเงินตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจดังกล่าว จนกว่าจะมีการเลิกสัญญา (ตามข้อกำหนดที่ 3.3) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือชำระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้บริการของท่านชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระค่าใช้บริการค้างจ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ ACCOUNTFIRST ไม่มีความรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดจากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว

4.2 การให้ข้อมูล: ท่านมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการแก่ ACCOUNTFIRST ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อบริษัท, ชื่อทางการค้า, ตัวแทน, ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นในการติดต่อ ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ACCOUNTFIRST ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ตามวิธีการแจ้งข้อมูลที่ ACCOUNTFIRST กำหนด โดย ACCOUNTFIRST อาจขอให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และท่านยอมรับว่าจะปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวของ ACCOUNTFIRST

4.3 ข้อห้ามในการใช้บริการ:

4.3.1 ท่านมีสิทธิ์ใช้บริการของ ACCOUNTFIRST เพื่อจัดการบัญชีออนไลน์หรือการเงินส่วนบุคคลตามปกติโดยสุจริต และชอบด้วยกฏหมายเท่านั้น ทั้งนี้ท่านจะต้องไม่ใช้บริการของ ACCOUNTFIRST เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับการหรือกิจการใดๆ อันมีขัดกฏหมายไทย หรือศีลธรรมอันดี หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าว ACCOUNTFIRST ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ต่อตัวผู้ฝ่าฝืนหรือบุคคลภายนอก

4.3.2 ท่านจะต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆ เข้ามาในระบบของ ACCOUNTFIRST อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์

4.4 หน้าที่ทั่วไปในการใช้บริการ

4.4.1 ท่านจะต้องเก็บรักษา “ชื่อผู้ใช้งาน” (Username) และ “รหัสผู้ใช้งาน” (Password) ของท่านไว้ด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยท่านจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต ACCOUNTFIRST จะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใดๆ เป็นการกระทำของท่านในฐานะคู่สัญญาที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้ User name และ Password ของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ ACCOUNTFIRST ทราบโดยทันที เพื่อทำการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทังนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเท่านั้น ACCOUNTFIRST ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อท่านหรือผู้อื่นในความบกพร่องหรือผลใดๆของการใช้มาตรการเช่นว่า เมื่อท่านสมัครใช้บริการ ถือว่าท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่ ACCOUNTFIRST ในการดำเนินมาตราการดังกล่าว

4.4.2 ท่านจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใดๆที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์คของ ACCOUNTFIRST และของบุคคลภายนอกที่ ACCOUNTFIRST ได้ใช้ประกอบการให้บริการ

4.4.3 ท่านจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใดๆเพื่อเข้าถึงส่วนใดๆของเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจในการกระทำเช่นว่า เว้นแต่ท่านได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้

4.4.4 ท่านจะต้องไม่ส่งหรือป้อนข้อมูลใดๆ เข้ามาในเวบไซด์ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ ของ ACCOUNTFIRST หรือ ของบุคคลภายนอก รวมถึงการส่งหรือป้อนข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่ละเมิดต่อกฏหมาย หรือ ที่ท่านไม่มีสิทธิ์จะใช้ตามกฏหมาย

4.4.5 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิ์เรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของ ACCOUNTFIRST ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้ ACCOUNTFIRST เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว

4.4.6 ในกรณีที่ ACCOUNTFIRST มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งค่าทนายความ) เกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของท่าน ท่านยอมรับว่าจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ ACCOUNTFIRST โดยสิ้นเชิง

4.4.7 หากท่านกำหนดให้ผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของท่าน บริษัทจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของท่าน หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

4.4.8 ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาด้านเทคนิค หรือการใช้งาน ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมประการใด ให้ติดต่อ หน่วยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือของ ทาง ACCOUNTFIRST ตามช่องทางการติดต่อที่แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์

4.4.9 การผิดหน้าที่ใดๆตามที่ระบุไว้ ACCOUNTFIRST มีสิทธิ์เด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

5. ความลับ และข้อมูลส่วนบุคคล

ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ACCOUNTFIRST จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือกระทำตามคำร้องขอของท่าน และตามกฎหมายกำหนด เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 เครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนําเสนอ รวมถึงทุกส่วนของ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ รวมถึง source code และ object code ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทําการลอกเลียนแบบ ทําซ้ำ หรือ ดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด

6.2 ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ใน Account (บัญชีผู้ใช้งาน) ของท่านถือเป็นทรัพย์สินของท่าน อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเลคทรอนิคส์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าท่านได้ชำระค่าบริการรายปีโดยสิ้นเชิงแล้ว และถือว่าท่านได้อนุญาตให้ ACCOUNTFIRST ใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ หรือ ทำการสำรอง (Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของACCOUNTFIRSTเพื่อประโยชน์ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยความสะดวกรวดเร็ว

6.3 ข้อมูลของท่านถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของ ACCOUNTFIRST  เราเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ดี ACCOUNTFIRST ไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่สูญหายหรือเสียหายไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บสำรองข้อมูลหรือเอกสารใดในระบบ ด้วยตัวท่านเองอีกทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน ACCOUNTFIRST ไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย

7. การระงับการให้บริการ

7.1 ACCOUNTFIRST อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ การบำรุงรักษาอุปกรณ์, เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์สำคัญเพื่อใช้ในการให้บริการ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ ACCOUNTFIRST ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า ACCOUNTFIRST ไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด

8. การยกเลิกการให้บริการ

ACCOUNTFIRST ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

9. ข้อจำกัดความรับผิด

ACCOUNTFIRST ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความสมบูรณ์, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์  หรือไวรัสคอมพิวเตอร์) ACCOUNTFIRST จะทำเต็มความสามารถในการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น และหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ACCOUNTFIRST จำกัดความรับผิดสุงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการหรือตามอัตราที่กำหนด ที่ ACCOUNTFIRST ได้รับชำระจากท่าน ในปีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น

10. สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ACCOUNTFIRST ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าผ่านช่องทางอีเมล หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

 

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564